រួមគ្នាពង្រឹងគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេវាសុខភាព ដើម្បីជិវិតពលរដ្ឋកម្ពុជា

រួមគ្នាពង្រឹងគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពសេវាសុខភាព ដើម្បីជិវិតពលរដ្ឋកម្ពុជា Joining together to strengthen quality and effectiveness of health service for Cambodians' lives

1/06/2010

ការសម្រាលកូនគ្មានសុវត្ថិភាពនាំឲ្យមាតាស្លាប់ច្រើនបំផុត

ការស្លាប់របស់ស្រ្តីជាមាតាដោយសាររំលូតកូន នៅតែជាកង្វល់ដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា​ដោយសារតែការ​រំលូតកូននេះគ្មានសុវត្ថិភាព។
លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ តាន់​វួចឆេង​អនុរដ្ឋលេខា ធិការក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយនៅពេលថ្មីៗ នេះដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងកម្ពុជា ថា​ការស្លាប់របស់មាតាភាគច្រើន​បំផុតគឺដោយសារផលវិបាកនៃការសម្រាលកូនមិនមានសុវត្ថិភាព ឬមូលហេតុផ្ទាល់នៃការសម្រាល។
លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ​វួចឆេង​បានបញ្ជាក់ថា​តាមការអង្កេតប្រជាសាស្ត្រ និងសុខភាពនៅ កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ ២០០៥​ស្ត្រីកម្ពុជាបានស្លាប់ដោយសារការសម្រាលមាន​៤៧២​លើ​១០​ម៉ឺនកំណើតរស់​គឺកើនឡើងពី​៤៣៧​នៃការអង្កេត ឆ្នាំ​២០០០​កន្លងមក។
លោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិត​គុំ​កាណាល់​នាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតា​និងទារក បាននិយាយថា មូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់របស់មាតា គឺការបង្ករោគ និងសម្រាលជាមួយឆ្មបមិនមាន ការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវ។ ក្រៅពីនេះ​ការធ្លាក់ឈាមនៅពេលសម្រាល​ក្រឡាភ្លើង​សុទ្ធតែជា មូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ស្ត្រី។ លោកបន្តថា​នៅកម្ពុជាការសម្រាលកូនដោយឆ្មបបុរាណមាន ប្រមាណពី​៤០​ទៅ​៥០​ភាគរយ​ដែលភាគច្រើននៅតំបន់ជនបទ។
កង្វះខាតឆ្មបនៅតាមមណ្ឌលសុខភាព​ក៏ជាបញ្ហាមួយផងដែរនៃភាពធ្ងន់ធ្ងរលើការស្លាប់របស់ ស្ត្រីជាមាតា៕